Menu

. Què vol dir ser dona? Què vol dir ser home?

Sessions: 2
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Maria Gelabert Pons. Servei Municipal d'Igualtat  

 
Descripció
La preadolescència és un moment clau pel que fa a la relació amb els companys iles companyes. És una etapa del cicle vital on es comença a desenvolupar la pròpia identitat i hi juga un paper important pel que fa al sentit de pertinença i la identitat col·lectiva. En aquestes sessions es treballaran els rols i estereotips de gènere amb relació al fet que significa ser home o què significa ser dona. Es parlarà de les identitats de gènere hegemòniques i de les noves identitats.

El taller està preparat per poder treballar la igualtat i la desigualtat de gènere, amb els sentiments i les emocions que generen les diferències.

L’objectiu principal és aprendre a construir la identitat i treballar conceptes entorn d'això, com: què és el feminisme, què es el masclisme, com es comporten els homes, com ho fan les dones, etc.

Es tracta de poder reflexionar per tal de sembrar un sistema de creences més igualitari entre l'alumnat i, per suposat, a la nostra societat actual i futura.
Objectius
- Reflexionar entorn dels rols de gènere.
- Generar debat entorn del models de gènere hegemònic.
- Aportar una nova mirada a la igualtat de gènere, tot treballant el model masculí i el model femení.Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Construcció de l’autoestima i autoimatge a partir de la identitat de gènere.
- Rellevança i conseqüències del món virtual per als adolescents i joves.
- Sexisme i violència contra les dones.
- Rols i estereotips de gènere.

Actituds:
- Igualtat de gènere
- Empatia
- Esperit crític
Metodologia
Abans:
Introducció de la temàtica
Durant:
El taller es durà a terme durant dues sessions. La primera serà de caire introductori, tot engegant motors cap a la construcció d'un món igualitari pel que fa als temes de gènere.

Durant la segona sessió, es treballaran de forma dinàmica les desigualtats de gènere, què significa ser dona o ser home, i ens adonarem de les creences basades en la societat patriarcal que avui en dia encara tenim ben arrelades.

Després:
Seguir treballant conceptes de manera transversal
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador
Observacions