Menu

. Visita a la catedral i al convent de Sant Agustí

Sessions: 2
Lloc: Catedral de Menorca
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Diocesà. Josep Gornés  

 
Descripció
A través d’una visita guiada a la catedral de Menorca i al convent de Sant Agustí, es pretén explicar aquests dos conjunts monumentals, així com també fer un recorregut històric del cristianisme a l’illa de Menorca des de l’època romana amb l’encíclica del bisbe Sever.
Objectius
- Conèixer un dels documents escrits més antics de les Illes Balears i valorar-ne la importància com a font històrica per conèixer la realitat social, política i econòmica del segle V a Menorca.
- Descobrir els principals esdeveniments històrics que han tingut lloc des de l’època romana fins a l’actualitat.
- Interpretar els edificis del convent de Sant Agustí, la catedral de Menorca, el Palau Episcopal i el patrimoni artístic que s'hi preserva, que ens serviran de marc per repassar els fets històrics ocorreguts des del segle V i fins als nostres dies.
- Gaudir dels espais patrimonials mencionats i valorar la importància de la seva conservació.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- Encíclica.
- Basílica paleocristiana.
- Diòcesi.
- Orde religiós.
- Catedral.
- Art gòtic.
- Art romà.
- Art barroc.
- Convent.

Actituds:
Valorar la importància del llegat documental, arquitectònic i artístic com a font per conèixer el nostre passat i despertar entre l’alumnat la consciència de la importància de la preservació d’aquests vestigis.
Metodologia
Abans:
Si és possible, es poden fer pinzellades sobre la història local de Menorca i els seus vestigis arquitectònics, que després seran explicats i visitats durant el taller.


Durant:
Mantenir una actitud d’interès i curiositat cap al patrimoni visitat i mostrar-se participatius. No es tracta que el guia faci una classe magistral, sinó que entre tots els assistents puguem reconstruir el nostre passat.


Després:
Es lliurarà un petit quadern de visita amb fotografies i activitats per realitzar al final de la visita o per ser treballat posteriorment a classe per tal de consolidar els coneixements apresos.

Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Paper i boli 
Observacions
Les explicacions s’adaptaran al nivell escolar dels assistents, així com també s’intentaran lligar els coneixements explicats amb el temari curricular tractat a l’assignatura de Socials impartida en el centre. En aquest sentit, el professor sol·licitant del taller es posa en contacte previamente amb el responsable del taller per comunicar-li quina és la part del temari fet que vol que s’expliqui amb més profunditat. Si es desitja, el taller es pot centrar només en un dels edificis mencionats per poder ser aquest tractat amb més detall. De la mateixa manera, es pot ampliar la ruta amb la visita d'altres elements patrimonials d’interès o amb la visita a l’Arxiu Diocesà de Menorca. Simplement posant-se en contacte amb la persona responsable del taller es pot dissenyar una ruta a la carta, de més o manco duració.