Menu

. Introducció a la robòtica educativa

Sessions: 2
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Austel Robòtica SLU. Laura Montanyà  

 
Descripció
Proposta pedagògica adreçada a nens i nenes d’Educació Primària, organitzada per cursos i nivells. L’objectiu principal és facilitar a l’alumnat diversos ensenyaments i aprenentatges relacionats amb la mecànica i la programació de manera pràctica. L’alumnat muntarà i programarà robots a través de l’ordinador. Segons el nivell educatiu, s’utilitzarà un material o un altre.
Objectius
• Fomentar el pensament creatiu dels nens i les nenes.
• Desenvolupar recursos intel·lectuals per a activitats futures de la vida real.
• Comprendre la varietat multidisciplinar que té la robòtica i la seva utilitat dins l’aula.
• Fomentar el desenvolupament d’un ampli ventall de competències incloses al currículum com: ciència, tecnologia, enginyeria, matemàtiques i llengua.
• Desenvolupar o fomentar diferents processos, habilitats i competències bàsiques.Continguts
Conceptes:

Procediments:
Màquines senzilles, mecanismes, sensors, programació.
Actituds:
Cooperació, curiositat.
Metodologia
Abans:
Es facilitarà prèviament una fitxa amb continguts bàsics que el mestre hauria de poder presentar al grup prèviament a la realització del taller.
Durant:
La proposta consta de dues sessions d'1,5 hores. L’alumnat muntarà i programarà robots a través de l’ordinador. La primera sessió anirà destinada a presentar el material, a fer una petita construcció i a entendre el funcionament i els conceptes bàsics de la programació. La segona sessió està pensada per plantejar un repte grupal, i practicar i aprofundir en la matèria.
Després:
Es facilitarà una fitxa per repassar els conceptes treballats durant el taller i que el mestre podrà utilizar posteriorment a les sessions.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Projector 
Ordinadors 
Fitxes de treball 
Equips de muntatge 
Observacions
Les sessions són d'1,5 hores. La responsable del taller arribarà uns 15 minuts abans de l’horari del taller per tal de poder preparar l’espai. Es treballarà en petits grups de 3 o 4 alumnes; per tant, l'espai o l'aula ho ha de facilitar.