Menu

. Scriptum. Taller d'escriptura antiga.

Sessions: 1
Lloc: Can Saura (carrer del Santíssim núm. 2)
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
Taller que té com a objectiu conèixer l'origen de l'escriptura i les formes i els suports utilitzats per les societats antigues. El taller es dividirà en dues parts:
- Projecció d'una presentació, en format PowerPoint, on parlarem del naixement de l'escriptura, i posarem especial atenció a l'alfabet fenici, el més antic del món.
- Experimentació: exercici pràctic d'escriptura.
Objectius
•Conèixer el naixement de l'alfabet i l'escriptura.
•Conèixer les diferents tècniques i els suports utilitzats en l’antiguitat per a escriure.
•Apropar l'alumnat a la cultura fenícia i romana i a l'empremta que deixaren a l'illa.
•La importància de l'escriptura.
•La importància de l'arqueologia com a ciència per al coneixement del passat.
•Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.
•Aprendre conceptes generals sobre la prehistòria més enllà de l’illenca.
•Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.
•Fer que el coneixement de la prehistòria es converteixi en una experiència divertida.
•Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i diversió i crear sinergies entre el Museu i els escolars.
•Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
•Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
•Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
L'escriptura: tècniques i suports utilitzats per les cultures clàssiques.
La importància de l’escriptura i la seva evolució.
L'alfabet fenici, el més antic del món.
Les cultures fenícia, romana i púnica, i la seva empremta a l'illa.
Treballar el pensament crític a partir de la construcció d'hipòtesis sobre l'ús dels objectes i la seva funcionalitat.
L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
La conscienciació patrimonial.

Actituds:
Fomentar les sinergies entre els alumnes i el Museu.
Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
La conscienciació patrimonial.
L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
La creació de sinergies entre el Museu, l’alumnat i el professorat
El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.

Metodologia
Abans:
No requereix cap treball previ.
Durant:
-El taller es realitza a Can Saura i té una durada d'una sessió (1'5 hores).
-L'activitat es divideix en tres parts:
-Presentació del tallerista.
-Projecció de la presentació en format PowerPoint.
-Experimentació amb tècniques de l'escriptura.

Després:
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Ordinador 
Projector 
Materials d'experimentació 
Observacions