Menu

. De Iamo a Ciutadella. Descobrim la ciutat antiga.

Sessions: 1
Lloc: Punt de trobada: Exterior de l'Ajuntament de Ciutadella
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
Visita guiada dins el nucli antic de Ciutadella. Es realitzarà un recorregut pel centre històric de la ciutat, parant atenció a l’urbanisme i als edificis més emblemàtics. Així, a través del recorregut, veurem com Ciutadella ha anat canviant al llarg del temps i repassarem diferents moments històrics importants per a la ciutat que han contribuït a l’aspecte actual de la ciutat.
Objectius
•Donar a conèixer, mitjançant el recorregut, les diferents etapes històriques que han marcat la fisonomia de la ciutat.
•Origen de la ciutat.
•Reconèixer la ciutat com un organisme viu, que ha sofert canvis al llarg de la seva història.
•Reconèixer els principals edificis de la nostra ciutat.
•Conèixer el centre urbà.
•Conscienciar els infants sobre la història de la nostra ciutat.
•Compaginar l'aprenentatge amb la diversió.
•Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.
•Aprendre conceptes generals sobre la història de Ciutadella: l’assalt turc, fisonomia urbana, l’època islàmica....
•Apropar-nos a la línia de temps.
•Fer que el coneixement de la història es converteixi en una experiència divertida.
•Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i de diversió, i crear sinergies entre el Museu i els escolars.
•Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
•Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
•Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
La història de la nostra ciutat.
L’origen de Ciutadella.
Les característiques arquitectòniques dels principals edificis que hi són presents.
Alguns episodis històrics que han configurat la ciutat actual: època romana, època islàmica, la configuració a partir de la muralla...
Les etapes històriques.
Les tradicions.
L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
La conscienciació patrimonial.
Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats als alumnes.

Actituds:
Fomentar el respecte cap als edificis més emblemàtics del centre històric.
Fomentar les sinergies entre els alumnes i el Museu.
Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
La conscienciació patrimonial.
L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
La creació de sinergies entre el Museu, l’alumnat i el professorat
El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.
Metodologia
Abans:
-No cal una feina prèvia. Es tracta d’un taller de descoberta.
-Presa de contacte amb el professorat per tal de pactar els períodes històrics en els quals se centrarà la visita per tal que aquesta sigui al màxim de profitosa per a l’alumnat.

Durant:
-La sessió consistirà en un recorregut pel centre històric. Al llarg del recorregut ens anirem aturant en diferents indrets per tal d'explicar-hi conceptes clau.
-L'itinerari s'iniciarà a l’Ajuntament i acabarà a Can Saura, per fer-hi un recorregut interior per l'edifici i explicar les troballes que s'hi han realitzat.
-Recorregut: plaça des Born- carrer Major des Born-catedral- carrer de Cal Bisbe- carrer de ses Andrones- plaça des Be- plaça Nova- carrer d’Alaior-plaça des peix- Can Saura. Aquest recorregut es pot canviar a petició del sol·licitant i amb relació als períodes històrics que es vulguin tractar durant la visita.

Després:
-Reflexió sobre com l’urbanisme de la ciutat ha anat canviant al llarg del temps.
-Reflexió sobre com les diferents etapes històriques han configurat la ciutat actual.
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Recursos didàctics 
Observacions
-En cas que es vulgui es pot pactar l'itinerari de la visita per tal d'ajustar-se més a les necessitats dels estudiants. - Es pot fer també un itinerari específic per a un període històric concret, sempre amb sol·licitud prèvia.