Menu

. Pentinar la mort. Reinterpretem la cova d'es Càrritx

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
•Xerrada a l'aula que té com a principal objectiu transmetre la importància que va tenir el descobriment de la cova des Càrritx per a l'estudi de les societats prehistòriques menorquines i les seves pràctiques funeràries.
•L'activitat es divideix en dues parts:
-Una primera, en la qual, a partir d'una presentació en format PowerPoint, parlarem sobre les troballes des Càrritx.
-Una segona, on realitzarem una petita demostració sobre el ritual dels cabells documentat a la cova des Càrritx.
Objectius
•Presentar la cova des Càrritx i les seves troballes.
•Conèixer la prehistòria de l'illa.
•Conèixer els rituals funeraris practicats durant el naviforme a l'illa.
•Conèixer el ritual des cabells documentats a la cova.
•Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.
•Aprendre conceptes generals sobre la prehistòria més enllà de l’illenca.
•Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria.
•Fer que el coneixement de la prehistòria es converteixi en una experiència divertida.
•Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i de diversió, i crear sinergies entre el Museu i els escolars.
•Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
•Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
•Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
La prehistòria de l'illa.
Els rituals de la mort practicats durant la prehistòria a l'illa.
El ritual dels cabells.
L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
La conscienciació patrimonial.
Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats als alumnes.Actituds:
Fomentar la importància del patrimoni arqueològic illenc.
Fomentar la importància de la prehistòria illenca.
Fomentar les sinergies entre els alumnes i el Museu.
Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
La conscienciació patrimonial.
L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
La creació de sinergies entre el Museu, l’alumnat i el professorat
El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat
Metodologia
Abans:
Es recomana que l'activitat s'inclogui dins l'estudi de la prehistòria. D'aquesta manera, permetrà treballar aspectes diferents sobre les comunitats prehistòriques de l'illa, com el concepte de la mort i dels rituals vinculats. Informació del taller.


Durant:
L'activitat es desenvolupa a l'espai aula en una única sessió, que té una durada de una hora i mitja.
Es divideix en tres parts:
-Presentació del tallerista.
-Pas de la presentació sobre la cova des Càrritx en format PowerPoint.
-Petita representació del ritual documentat a la cova des Càrritx mitjançant reproduccions aportades pel Museu.

Després:
-L'activitat es pot complementar amb la visita a la nova exposició del Museu centrada en els rituals i les creences vinculades al món de la mort documentades a l’illa en diferents etapes històriques i que es troba ubicada a Can Saura. D'aquesta manera es complementarà la visió de l'alumnat comparant el que han vist a l'aula amb altres moments de la història.
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.


Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Reproducions 
Materials didàctics 
Ordinador 
Projector 
Observacions
La sessió té una durada d'una hora i mitja: En cas que es vulgui es pot reduïr la durada del taller a 60 minuts, amb sol·licitud prèvia.