Menu

. D'obrers a caixers. La història de la festa de Sant Joan.

Sessions: 1
Lloc: Can Saura. Carrer del Sanitissim nº 2
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
•El taller vol fer una primera aproximació a l’origen i la història de la festa de Sant Joan, i centrar-se en l’acte dels Jocs des Pla.
•El taller disposarà de dues parts:
-Una primera part, on, a partir d'un PowerPoint, ens aproparem a l'origen i s la història de la festa de San Joan, i ens centrarem a explicar quins jocs es feien antigament as pla de Sant Joan.
-Una segona part, on farem una demostració d’un dels jocs que antigament es feien as pla de Sant Joan i que actualment no es fa.
Objectius
•Apropar la història i l’origen de les nostres festes als infants.
•Donar a conèixer un espai simbòlic de les festes de Sant Joan: es Pla
•Apropar les tradicions als infants.
•Compaginar l'aprenentatge amb la diversió.
•Valorar els llegats artístic i cultural que ens han deixat els nostres avantpassats.
•Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i de diversió i crear sinergies entre el Museu i els escolars.
•Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
•Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
•Potenciar la conscienciació patrimonial.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
L'origen de les festes de Sant Joan.
La història de les festes de Sant Joan.
Els Jocs des Pla.
Les tradicions.
La conscienciació patrimonial.

Actituds:
Fomentar l’estima vers les nostres festes.
El respecte cap a les festes de Sant Joan a través del coneixement d'aquestes.
Fomentar les sinergies entre els alumnes i el Museu.
Fomentar el respecte de l'alumnat cap a les idees i explicacions dels seus companys, i de les persones externes a l'aula.
La conscienciació patrimonial.
L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
La creació de sinergies entre el Museu, l’alumnat i el professorat
El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.
Metodologia
Abans:
-No cal una feina prèvia.


Durant:
El taller es realitza en una sola sessió i té una durada d'una hora i mitja.
El taller es realitzarà a Can Saura.
Es divideix en diverses parts:
Presentació del tallerista.
Projecció del PowerPoint sobre les festes de Sant Joan.
Demostració d’alguns dels jocs que antigament es practicaven as Pla i que ara ja no es practiquen.


Després:
-Reflexió sobre l’origen i la història de les festes de Sant Joan.
-Reflexió sobre com al llarg del temps han anat canviant les festes de Sant Joan. Sant Joan no és una festa estàtica.
-Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Materials didàctics 
Projector 
Ordinador 
Observacions
El taller té una durada estimada d'una sessió d'una hora i mitja. En cas que es vulgui es pot adaptar la sessió a 60 minuts.