Menu

. Navetes i cercles. Construïm la casa de la prehistòria menorquina!

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
ESO 1
Responsable/s
Museu Municipal de Ciutadella  

 
Descripció
El taller consisteix en la realització, amb fang i a petita escala, d'un dels tipus de casa que coneixem de la prehistòria menorquina: el cercle o la naveta.
El taller es divideix en dues parts:
•Una primera on el tallerista realitza una petita explicació sobre les característiques principals de les navetes i dels cercles.
•Una segona on els fillets, a partir del fang, reprodueixen a petita escala un dels dos models de casa explicats.
Objectius
•Aprendre conceptes generals sobre la prehistòria, i més concretament sobre la menorquina.
•Aprendre com vivien les comunitats de la prehistòria a l’illa a partir de l’estudi de les cases.
•Apropar-nos a la línia de temps: les etapes de la prehistòria menorquina i les seves característiques.
•Ajudar l'alumnat a crear-se una imatge mental dels nostres avantpassats.
•Mostrar a través d'un taller manipulatiu com era l’arquitectura i la forma de contrucció de les cases de la prehistòria menorquina.
•Identificar les similituds i diferències entre els tipus de cases que coneixem de la prehistòria menorquina i adscriure'ls a un moment concret.
•Fer que el coneixement de la prehistòria es converteixi en una experiència divertida.
•Apropar el Museu a l'alumnat com un espai de tots, d'aprenentatge i de diversió, i crear sinergies entre el museu i els escolars.
•Potenciar el pensament crític de l'alumnat.
•Potenciar les relacions entre l'alumnat, el Museu i els docents.
•Potenciar la conscienciació patrimonial.
Continguts
Conceptes:

Procediments:
La forma de vida de les comunitats prehistòriques que habitaren Menorca.
La casa a la prehistòria menorquina.
Les diferents etapes que conformen la prehistòria menorquina.
Similituds i diferències entre navetes i cercles.
El Museu com un espai d'aprenentatge i de diversió.
L'arqueologia com a ciència per a conèixer el passat.
La conscienciació patrimonial.
?El Museu com espai de tots, lúdic i d'aprenentatge.
Ajudar a crear una imatge mental dels nostres avantpassats als alumnes.


Actituds:
La conscienciació patrimonial.
L’estima vers el patrimoni i la seva conservació.
El Museu com un espai de tots, lúdic i d’aprenentatge.
La creació de sinergies entre el Museu, l’alumnat i el professorat
El pensament crític: treure conclusions raonades a partir de la informació donada i el treball desenvolupat.
Metodologia
Abans:
-Es recomana fer l’activitat en el moment que s'estigui treballant la prehistòria a l'aula.
-Es recomana fer l’activitat després d’haver realitzat el taller “Dels dòlmens a les navetes”, per tal de posar en context l’alumnat. El taller també s’ofereix a través d’aquest programa educatiu.
-Conèixer la divisió i la nomenclatura de les diferents etapes de la prehistòria illenca.
-Conèixer que a Ciutadella existeix un museu.


Durant:
-La visita es durà a terme en una única sessió, que es farà a l’espai aula.
-La visita constarà de dues parts:
Breu explicació sobre les característiques de les navetes i els cercles com a espais d'hàbitat de la prehistòria menorquina.
Experimentació: realització d'una maqueta individual, a petita escala i amb fang, d'un dels dos tipus de cases explicats durant la primera part.


Després:
-Possibilitat de realitzar dos tallers més amb el Museu relacionats amb la temàtica de la prehistòria illenca:
Un matí entre pedres! Visitem el poblat prehistòric de Torre d'en Galmés.
Dels dòlmens a les necròpolis. Visita a la part de prehistòria de l’exposició del Museu Municipal.
- Possibilitat de fer altres tallers del Museu, amb sol·licitud prèvia.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Materials didàctics 
Fang 
Cartolines 
Observacions