Menu

. Taller de psicomotricitat

Sessions: 2
Lloc: Pavelló Municipal.- Sala de psicomotricitat
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
P3
P4
P5
Responsable/s
Servei Municipal d'Esports/Menbios SL  

 
Descripció
Realització de dues sessions d'1,5 h per grup, a la sala de psicomotricitat del pavelló municipal, amb monitor especialitzat. 

El Servei d'Esports ofereix l'espai de psicomotricitat i els monitors municipals per dirigir l'activitat en funció de la disponibilitat de temps de la plantilla.

Es concretarà des del servei mateix una vegada rebudes totes les peticions.
Objectius
-Afavorir el desenvolupament motriu dels fillets i les filletes.
-Descobrir i conèixer progressivament el propi cos i experimentar.
-Enriquir i diversificar les pròpies capacitats expressives i motrius mitjançant la utilització dels recursos que té al seu abast, dins la sala de psicomotricitatdel del Pavelló Municipal, com a espai nou i diferent.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Sensacions i percepcions del propi cos: coordinació i control d'habilitats noves; control del cos (respiració, relax, moviment…), autocontrol, autoconeixement, reptes davant noves situacions...
Aquests continguts es treballaran sempre adaptant-se a les caracteristiques del grup i aplicant el procedimnet en funció de les necessitats.

Actituds:
Aprendre a acceptar les normes i les regles bàsiques que regeixen l'activitat, dins la sala de psicomotricitat.
Ajudar l'alumnat a expressar emocions, experimentar dins un espai diferent i amb material divers pròpiament de psicomotricitat.
Metodologia
Abans:
El professorat haurà d'explicar a l'alumnat en què consistirà la sessió al pavelló, i les característiques i possibilitats de la sala.
Durant:
A l'inici: el monitor responsable explicarà quines normes s'han de complir al gimnàs i els espais o racons on poden anar. Al llarg de la sessió: el monitor dirigirà la sesssió amb el suport del professorat de l'aula; es donarà autonomia a l'alumnat, però es reconduirà el grup, si és necessari, per al bon desenvolupament de la sessió.
Després:
El professorat haurà de fer una recollida d'opinions i de valoracions de l'alumnat i també aportarà les seves.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material específic de psicomotricitat 
 Calcetins de psicomotricitat
Observacions
- Els dies i les hores disponibles no es podran concretar fins al mes de setembre (una vegada tinguem els horaris de les sessions d'EF de Pere Casasnovas); per tant, les peticions detallades (dia i hora) hauran de fer-se al Servei d'Esports a partir de dia 13 setembre a l'a/e: esports@ajciutadella. - El Servei d'Esports, una volta rebudes totes les peticions, intentarà quadrar els dies, les hores i el monitor en cada centre. - L'activitat es podrà iniciar a partir del dia 1 de novembre i fins al 31 de maig.