Menu

. Actua contra el càncer, actua per la teva salut

Sessions: 1
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 5
Primària 6
ESO 1
ESO 2
Responsable/s
AECCPsicòloga 

 
Descripció
Taller participatiu sobre educació per la salut que pretén donar a conèixer els diferents tipus de prevenció per reduir el risc de patir càncer, amb el foment del paper actiu de cada individu. Els alumnes reforçaran i interioritzaran els conceptes presentats participant en grups en un concurs de joc de preguntes i respostes (amb l'aplicació interactiva Kahoot) i mitjançant jocs cooperatius.

Per portar-ho a terme s’utilitzaran presentacions audiovisuals i eines de ludificació, i es fomentaran el debat i l’actitud crítica.

En primer lloc, es farà una introducció i s’explicarà la finalitat de la sessió. Tot seguit, es presentarà el mòdul 1”¿Què és el càncer?” i es farà un joc de preguntes i respostes sobre aquest mòdul.

A continuació, es treballarà el mòdul 2, elegit prèviament amb el docent, seguint la mateixa dinàmica. Aquest mòdul es centrarà en algun dels aspectes fonamentals a tenir en compte en referència als hàbits de vida i comportaments de risc per desenvolupar la malaltia: tabac, alcohol o alimentació.

Es tancarà la sessió amb unes conclusions finals.
Objectius
L’objectiu principal que es pretén amb aquest taller és conscienciar l’alumnat sobre la importància de cuidar la salut i portar a terme hàbits de vida saludables que contribueixin a prevenir l’aparició de càncer i d'altres tipus de malalties.

Continguts
Conceptes:

Procediments:
Els objectius específics que es pretenen en cada mòdul són els següents:

Mòdul sobre càncer:
-Aclarir la concepció de càncer com a malaltia.
-Modificar la concepció social del càncer, oferir una perspectiva realista de la malaltia, i eliminar idees errònies i dramatisme.
-Informar sobre els comportaments que ajudarien a prevenir un 40 % dels càncers.

Mòdul sobre tabac:
-Conèixer la toxicitat dels components del fum del tabac.
-Conèixer els efectes del consum a curt i a llarg terminis.
-Comprendre el tabaquisme com una dependència.
-Desenvolupar una actitud crítica cap al consum.
-Reflexionar sobre la influència del grup d’iguals com a variable important en la iniciació en el consum.
-Reflexionar sobre el fumador passiu.

Mòdul sobre alcohol:
-Comprendre els conceptes d’ús i abús.
-Conèixer els efectes del consum a curt i a llarg terminis.
-Comprendre l’abús continuat del consum com una dependència.
-Desenvolupar una actitud crítica cap al consum.
-Reflexionar sobre la pressió grupal en el consum d’alcohol.

Mòdul sobre alimentació:
-Conèixer com els hàbits alimentaris adequats incideixen en l’estat general de salut.
-Aprendre les bases de la composició dels aliments.
-Fiançar l’ús i eliminar l’abús de diferents components de la dieta.
-Generar una actitud positiva cap a una dieta equilibrada.

Mòdul sobre protecció solar
-L'objectiu és conèixer què són les radiacions solars i com influeixen en els éssers vius.
-Promocionar una bona protecció solar per disminuir la probabilitat de patir una malaltia oncològica en l'edat adulta.
-Sensibilitzar sobre la importància de mantenir uns hàbits de vida saludables..
-Eliminar aquells comportaments que comporten un risc per a la salut.
-Adequar el fotoprotector al propi fototip de pell.

Actituds:
-Valorar amb esperit crític: costums, hàbits de consum, etc.

-Coneixement de la malaltia i dels hàbits de vida no saludable, i desmitificar idees preconcebudes.

-Promoure la salut com un valor fonamental.

-Estimular l'adquisició d'actituds i hàbits de conducta saludables.

-Eliminar o reduir al màxim aquells comportaments que comporten un risc per a la salut.

-Treballar l'educació per la salut des d'una perspectiva lúdica, dinàmica, personal i col•lectiva
Metodologia
Abans:
Abans de la sessió:

Es pactarà amb el tutor del grup la data del taller. No cal preparació prèvia per part del grup.

Elecció amb el professorat i l'alumnat del mòdul o mòduls a treballar

a) Mòdul sobre càncer i un mòdul sobre prevenció elegit amb el docent.

b) Si es volen treballar tots els tipus de prevenció, es realitzaria en dues sessions (primera sessió: mòduls sobre càncer i tabac; segona sessió: mòduls sobre alcohol i alimentació).


Durant:
Durant la sessió:

En primer lloc, es farà una introducció i s’explicarà la finalitat de la sessió. Tot seguit, es presentarà el mòdul 1”¿Què és el càncer?” i es farà un joc de preguntes i respostes sobre aquest mòdul.

A continuació, es treballarà el mòdul 2, elegit prèviament amb el docent, i seguint la mateixa dinàmica. Aquest mòdul se centrarà en algun dels aspectes fonamentals a tenir en compte en referència als hàbits de vida i comportaments de risc per desenvolupar la malaltia: tabac, alcohol o alimentació.

Es tancarà la sessió amb unes conclusions finals.

Després:
Després de la sessió:

Conclusions finals

Qüestionari: Què he après i què m'agradaria seguir treballant?
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Presentació interactiva 
App de ludificació Kahoot 
 Projector
 Accés a Internet
 PC/tauleta/telèfon per als alumnes (Kahoot)
Observacions
La durada del taller és d’una sessió d’una hora: mòdul sobre càncer i un mòdul sobre prevenció elegit amb el docent (normalment tabac). Si es volen treballar tots els tipus de prevenció, es realitzaria en dues sessions (primera sessió: mòduls sobre càncer i tabac; segona sessió: mòduls sobre alcohol i alimentació).