Menu

. Tothom és diferent. Capacitat i discapacitat

Sessions: 2
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Fundació de Persones amb Discapacitats de Menorca  

 
Descripció
Es pretén treballar la diferència a través del sentiment o l'actitud que ens provoca respecte als altres (rebuig, por, prudència, desconfiança, pena, compassió, necessitat d'ajudar, menyspreu, mofa, etc.). A partir d'aquí, s'intenta demostrar que totes les persones tenim capacitats diferents i no som igual que els altres, ens manquen coses i són hàbils en altres. Les persones amb discapacitat són un exemple evident d'aquestes diferències entre nosaltres.

Es treballa breument en la terminologia associada a "discapacitat", els tipus, l'impacte que ells pateixen respecte al seu entorn físic i social (barreres arquitectòniques, estigmes, barreres tecnològiques, etc.) i, de pas, en les seves conseqüències.
Objectius
1. Aconseguir que l'alumnat tengui una idea més realista de la discapacitat i les limitacions que generen en les persones.
2. Saber identificar les diferències de cada tipus de discapacitat.
3. Aproximar, sensibilitzar i conscienciar cap a la diversitat funcional.
4. Reforçar la relació envers l'altre de forma altruista, realista, justa i equitativa.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
- La discapacitat.
- Tipus de discapacitat: física, sensorial, intel·lectual i psíquica.
- Relació de la discapacitat amb l'entorn social: dificultats, barreres, obstacles, mites, estigmes, etc.
- Moviments socials i reivindicatius del col·lectiu per a la seva determinació i l'empoderament: associacions, agrupacions, etc.
- Concepte de "qualitat de vida".

Actituds:
Tolerància i respecte
Metodologia
Abans:
Identificar el nivell de coneixements inicials que té el grup sobre el tema del taller. Qüestions i interessos que el motivin a través del recurs interactiu Kahoot.
Fer un petit comentari dels dubtes que hagin pogut sorgir, així com comentar experiències personals, dubtes, etc.

Durant:
Presentar breument els conceptes teòrics relacionats de forma oral.
Exposar la "realitat" de moltes persones amb discapacitat a través d'un petit vídeo. Després, comentar el que s'ha vist, estigmes, prejudicis, etc.
Dinàmica de grup: fer grups de 8 persones aproximadament i exposar una situació quotidiana entre amics que han de resoldre, amb la peculiaritat que cadascun d'ells té una característica que desconeixen (enganxada al front a cada participant) i que influirà en com el tracten i com resoldran la situació.

Entre tots, al final, es farà un resum de les conclusions finals.

Després:
Amb aquest taller es pretén transmetre coneixements teòrics bàsics sobre la discapacitat, com aquesta es relaciona encara amb l'entorn social i quines repercussions té; amb la finalitat que adquireixin una visió més realista, pròpia i conscient en la seva vida quotidiana respecte a les diferents situacions i activitats personals de cada alumne.

Treball individual posterior a proposar: a partir d'un cas pràctic, pensar quina seria l'actitud i la postura que prendrien i que la reflexionin: com em sent, com es pot sentir l'altre, és prou integradora la meva actitud, falta res...?
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Ordinador amb connexió a internet
 Aula amb cadires
Observacions
Partint del material disponible, els tallers podrien tenir una durada d'entre una i dues sessions. Els tallers, els desenvolupen dos tècnics, preferentment psicòlegs d'atenció a persones amb discapacitat de la Fundació per a Persones amb Discapacitat de l'illa de Menorca.