Menu

. Diversitat afectiva, sexual, familiar i de gènere

Sessions: 2
Lloc:
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
ESO 1
ESO 2
ESO 3
ESO 4
Batxillerat 1
Batxillerat 2
Cicle formatiu 1
Cicle formatiu 2
Responsable/s
Ben Amics. LGRBI  

 
Descripció
Els tallers tenen una durada aproximada 2 sessions de 50-60 min, segons la disponibilitat del centre. Les xerrades i les activitats a l'aula són una eina preventiva i de sensibilització que permet actuar en el mateix moment en què les beneficiàries construeixen els coneixements. Treballar dins l'aula també possibilita crear espai segur de socialització on l'alumnat LGTBI se senti lliure d'expressar-se i desenvolupar-se com a individu. A més, ens permet actuar com a primer detector de situacions de discriminació. En aquest punt és de màxima importància la coordinació i el treball en xarxa amb el centre i els diferents òrgans que els componen.
Aquest servei dona una cobertura de sensibilització i formació sobre diversitat afectiva, sexual, de gènere i familiar, i ofereix una resposta integral per prevenir o tractar els conflictes derivats de situacions de discriminació, d'assetjament i d'exclusió social per raó d'orientació sexual i/o identitat de gènere que afecten prioritàriament infants i joves.
Objectius
Objectiu general:
Promoure una societat més justa i respectuosa amb la diversitat afectiva, sexual i de gènere, i apropar la realitat del col·lectiu LGTBI als joves de les Illes Balears.

Objectius específics:
1. Visibilitzar les diferents orientacions sexuals i les identitats de gènere, i ampliar informació sobre lesbianes, gais, bisexuals, trans i intersexuals.
2. Facilitar suport i orientació a l'alumnat de tots els nivells educatius de les Illes Balears que mostrin dificultats per interioritzar la diversitat afectiva, sexual, de gènere i familiar, ja sigui seva o de la resta dels seus companys, i fomentar actituds de respecte als drets humans a través del coneixement, el respecte de referents no sexistes i la participació a l'aula.
3. Informar i sensibilitzar els professionals, els futurs professionals i les famílies respecte a la diversitat afectiva sexual, els conflictes derivats de la falta de respecte cap a aquesta, sobre com educar en la diversitat afectiva sexual, i la normativa general i educativa en matèria de diversitat afectiva i sexual, entre altres coses. Fomentar la inclusió social de la joventut LGTBI, a través d'espais de socialització i informació alternatius, que cobreixin les necessitats específiques del col·lectiu.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
Introduir conceptes de discriminació, prejudicis, estereotips i estigmes. Parlar sobre la socialització dels rols de gènere. Aclarir què significa identitat de gènere i orientació afectivosexual i els tipus d'orientacions que existeixen. Treballar els mites que els joves tenguin sobre el col·lectiu LGTBI. Explicar el fet de la diversitat familiar, així com els diferents models de família i sensibilitzar en matèria d'assetjament escolar i respecte a la diversitat. Introduir perspectiva feminista i per la coeducació.
Actituds:
Actituds de respecte als drets humans.
Reconeixement de la diferència / la diversitat com a valor positiu.
Despertar la sensibilitat i l'empatia davant la temàtica.
Metodologia
Abans:
Es realitza una presa de contacte amb el responsable de cada grup per obtenir informació i conèixer necessitats o particularitats del grup classe.

Durant:
Durant la sessió: la metodologia és dinàmica, adaptada a la realitat canviant de la societat i de l'heterogeneïtat que caracteritza el públic jove. Els tallers tenen una durada de 2 sessions de 50-60 min, segons disponibilitat del centre. La metodologia utilitzada és inductiva, és a dir, sempre s'avança des de les idees més concretes fins a aquelles més abstractes. Mitjançant la presentació dels temes s'incentiven el debat i la reflexió amb dinàmiques participatives i lúdiques. S'opta per partir des dels coneixements previs i de les idees de l'alumnat, i permetre, així, treballar de manera progressiva i ascendent. S'utilitzaran recursos audiovisuals, dinàmiques i contes, articles, etc.
Després:
Després de la sessió es realitza la retroacció (feedback) de la sessió amb la persona responsable del grup i els resultats dels qüestionaris de satisfacció. Es proposa que es puguin recollir propostes que l'alumnat mateix vulgui fer perquè es realitzin al centre mateix. Així, s'incentiva la implicació del centre i no es queda en una activitat de classe aïllada.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
 Projector
 Ordinador
 Altaveus
Fitxes 
Observacions