Menu

. Els vertebrats

Sessions: 1
Lloc: Aula
Máxim per aula: Grup Aula

Destinataris
Primària 1
Primària 2
Primària 3
Primària 4
Primària 5
Primària 6
Responsable/s
Javier Méndez Chavero  

 
Descripció
Aquest taller es desenvolupa integrament a l’aula. Compta amb el suport d’un PowerPoint a través del qual el monitor anirà descobrint als alumnes les diferents característiques dels vertebrats i dels diferents grups que en formen part (mamífers, aus, amfibis, rèptils i peixos), com ara la seva morfologia, les característiques, la reproducció... Es farà especial èmfasi en els vertebrats que es poden trobar a Menorca, les seves característiques i el seu estat actual. Tot això anirà complementat amb material com ara plomes de diferent ocells, nius, ous, esquelets... pel que fa a les aus; diferents parts de l’esquelet de diferents mamífers (dofins, marts, rates sardes...); pells de serp... El professorat comptarà amb una fitxa del taller per treballar-lo abans i per fer una activitat complementaria després d’aquest.
Objectius
Els principals objectius que es pretenen amb aquest taller (segons les edats) són:

• Conèixer les principals característiques dels vertebrats.
• Conèixer les principals característiques i diferencies entre mamífers, rèptils, amfibis, aus i peixos.
• Conèixer i identificar algunes de les espècies de vertebrats que es poden veure a Menorca.
• Fomentar la sensibilització dels més petits i dels joves vers la natura en general.


Continguts
Conceptes:

Procediments:
(Segons les edats)
Vertebrats, invertebrats, aus, mamífers, amfibis, rèptils, peixos, espècies, parts i característiques dels vertebrats, reproducció ovípara, reproducció vivípara, animals de sang freda o calenta, metamorfosis...

Actituds:
Valors a potenciar:

• Coneixement
• Respecte
• Interès
• Sensibilització
Metodologia
Abans:
El monitor encarregat de l'activitat es posarà en contacte amb el professor per informar dels continguts del taller i recomanar possibles conceptes a tractar a classe abans d’aquest. El professor rebrà una fitxa del taller per conèixer com es desenvoluparà, i on hi haurà un apartat de recomanacions de conceptes a tractar abans a classe.
Durant:
Durant el taller s’utilitzarà un PowerPoint com a fil conductor dels diferents aspectes a tractar. El material del taller s’anirà introduint a mesura que es vagin desenvolupant els conceptes. El taller serà participatiu en tot moment i es donarà prioritat als alumnes per expressar els seus coneixements. Els alumnes podran manipular i experimentar amb el material del taller.
Després:
El professorat disposarà d'una fitxa de l’activitat adaptada segons les edats, on, a més del resum dels conceptes desenvolupats durant el taller, trobarà una sèrie d'activitats per fer a l'aula amb els alumnes. Aquestes activitats complementaran tot el que s'ha treballat durant el taller i es podrà adaptar al temari escolar.
Recursos
MaterialEquipamentAporta responsableAporta centre
Material taller 
Fitxa taller 
Pissarra digital o projector 
PowerPoint fil conductor 
Observacions
El professorat disposarà d'una fitxa de l’activitat adaptada segons les edats on, a més del resum dels conceptes desenvolupats durant el taller, trobarà una sèrie d'activitats per fer a l'aula amb els alumnes. Aquestes activitats complementaran tot el que s'ha treballat durant el taller i es podrà adaptar al temari escolar. També contarà amb el suport del monitor del taller per a qualsevol consulta o suport sobre el tema tractat al taller, tant abans com desprès del taller. El taller es podrà adaptar en la mesura del possible al currículum o als projectes de l’aula, sempre que el professorat ho demani amb temps. La durada del taller és de 60 minuts, una hora, tot i que al professorat se li demanarà, en cas de tenir possibilitats, de disposar de 90 minuts, a fi de donar més oportunitats de participació als alumnes.